English version

Het laatste nieuws

Tot Slot Terima Kasih 

Tot slot wil het bestuur van SYJ alle vrijwilligers, donateurs en sponsors nog eens hartelijk bedanken namens de kinderen en ouders in Jasinga. We hebben met elkaar iets moois en waardevols tot stand gebracht. We zijn er in geslaagd om een flinke boost te geven aan het onderwijs en het welzijn van kinderen.  Het is een pluspunt dat de Indonesische overheid onderwijs beter is gaan faciliteren. Onze nevendoelstelling om “ze geen vis maar een hengel te geven” is misschien niet geheel uit de verf gekomen. Maar als wij terug kijken zien wij het glas toch halfvol in plaats van halfleeg. Nogmaals Terima Kasih, Karin, Michel en Els.

Laatste verantwoording 

U bent van ons gewend dat wij nauwgezet verantwoording afleggen over de financiën van de stichting. Jaarrapporten staan ter inzage op de  site. U kunt altijd met vragen terecht bij het secretariaat. Over het laatste boekjaar 2020 zullen wij ook nog verantwoording afleggen. Dat komt nog op de site te staan die  tot juli 2021 "in de lucht" blijft. 

Donaties Saldo SYJ bij opheffing

Conform de notariële akte van SYJ heeft de stichting bij opheffing in augustus 2020 haar batig saldo gedoneerd aan stichtingen met een vergelijkbare doelstelling. Alle sponsors en donateurs van SYJ zijn daar in een vroeg stadium over geïnformeerd.
lees meer

Laatste rondje nieuwe uniformen

Als afscheidscadeau zijn er  in september 2020 ruim 200 uniformen voor de leerlingen en een tiental voor het lerarenteam van S.D.04 verstrekt.
lees meer

Laatste 12 scholieren geslaagd !

Drie jongens en negen meisjes van de hogere middelbare school: Agam, Alkha, Anggi, Ari, Fatma, Indriyani, Mutia, Ririn, Surya, Tika, Wilda en Windi hebben hun eindcertificaat in 2020 behaald. Deze leerlingen en hun trotse ouders spreken hun dank uit voor de 6 jarige sponsoring door SYJ. Het moet evenals in Nederland een bijzonder eindexamenjaar geweest zijn met covid/corona. Maar blijkbaar toch met een goede afloop voor deze 12  scholieren.

Opheffing SYJ augustus 2020

Zoals aangekondigd gaat SYJ zich opheffen na ruim 16 jaren ondersteuning aan de school en aan leerlingen en hun gezinnen in Jasinga. De opheffingsdatum staat gepland voor 17 augustus 2020. Dat is geen toevallige datum: de Onafhankelijkheidsdag van Indonesië, een nationale feestdag.
lees meer

Afscheidscadeau Schooluniformen

SYJ wil alle leerlingen en het schoolteam nog een laatste keer een mooi nieuw schooluniform geven. Ter afscheid na 16 jaren samenwerking. Dit jaar wordt er gekozen voor de kleuren wit/zwart/rood in batik stijl. Het is opnieuw de kleine zelfstandige naaister uit het dorp die de opdracht heeft gekregen om 212 uniformen voor de leerlingen, en 9 uniformen voor de leerkrachten te maken. Een flinke order voor maanden werk.

Verrassende vernieuwingen

2020 brengt verrassende vernieuwingen vanuit Jasinga: een nieuwe schooldirecteur en een schoolgebouw dat een flinke upgrade heeft gehad.
lees meer

Inzage jaarverslag 2019

Zoals gebruikelijk het jaarverslag 2019 voor u ter inzage.

Scholieren 2019 Geslaagd

In de nazomer van 2019 kreeg SYJ bericht uit Jasinga dat alle 9 scholieren van de hogere middelbare school hun eindexamen met goed resultaat gemaakt hebben. Negen leerlingen (5 meisjes en 4 jongens) zijn na 6 jaren scholing geslaagd. Het zijn Alma, Alpaz, Chika, Dimas, Dinda, Gilang, Iir, Silvia en Tegar. Dankzij de financiële steun van hun sponsors uit Nederland hebben zij hun ambitie waar kunnen maken: een eindcertificaat voor 6 jaren studie. SYJ spreekt namens deze 9 scholieren en hun ouders dank uit aan de sponsors. Terimah Kasih!

Laatste lichting scholieren

Twaalf scholieren van de hogere middelbare school in Jasinga gaan dit schooljaar 2019-2020 naar de eindstreep.
lees meer

Rampjaren Indonesië

Indonesië wordt helaas vaak getroffen door natuurrampen. De laatste grote aardbeving van augustus j.l. op West-Java was voelbaar in Jasinga.
lees meer

Stopzetting Nieuwsbrieven

We brengen geen Nieuwsbrieven meer uit. Door het beleid van afbouw  droogt het nieuws uit Jasinga op en het aantal donateurs en sponsors in Nederland loopt logischerwijs terug. SYJ blijft nieuws wel op de site plaatsen voor de geïnteresseerden.

Privacy Verklaring SYJ  2018

Stichting Yayasan Jasinga legt gegevens van u vast zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap, de verwerking van een eenmalige gift, of het toesturen van  informatie. SYJ beschikt niet over bijzondere persoonsgegevens (denk aan ras, geloof, bsn-nummer enz). Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden partijen. 
Alle aan ons toevertrouwde  informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
Uw contactgegevens worden enkel gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting  betreffen zoals nieuwsbrieven of informatie over scholieren die u financieel ondersteunt. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze door SYJ zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur of ontvanger van de nieuwsbrief . Stuur daartoe een mail aan info@jasinga.org of neem telefonisch contact op met het secretariaat 013-5055170. Adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u ook doorgeven aan ons secretariaat.
lees meer

Afbouw naar 2020

Zoals u terug kunt lezen in “het beleid 2017-2020” heeft het bestuur van SYJ besloten om de ondersteuning aan de school SD-04- in Jasinga verder af te gaan bouwen. Dat beleid krijgt komend jaar opnieuw zijn vervolg.
lees meer

Nood Renovatie uitgevoerd

In juli 2018 zijn onder de bezielende leiding van Wim en Wati noodzakelijke reparaties aan het schoolgebouw in Jasinga uitgevoerd. De veiligheidsrisico's voor kinderen en team is hiermee geweken.
lees meer

Privacy Wetgeving

Met ingang van 28 mei 2018 is de nieuwe Europese AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Ook SYJ wil als kleine stichting de nieuwe wet op Privacy eerbiedigen. SYJ is bezig om een Privacy-beleid op te stellen en een Privacy Verklaring. Laatst genoemde verklaring wordt later in dit jaar in zijn geheel op de site geplaatst. Het privacy-beleid zal opvraagbaar zijn bij het secretariaat. Indien u met onmiddellijke ingang geen nieuwsbrief meer toegestuurd wilt krijgen, of u wilt dat uw contactgegevens verwijderd worden uit onze administratie, kunt u dat aan het secretariaat doorgeven. Stuur dan een mailbericht naar info@jasinga.org

Gewijzigd Beleid 2017-2020

Het bestuur van SYJ heeft besloten om het beleid voor de komende 3 jaren aan te passen. Tot 2020 wordt de ondersteuning van de school en de middelbare scholieren afgebouwd.
lees meer

Minder dan 3 euro per dag

Natuurlijk zijn wij vaak genoeg in Jasinga geweest om te weten dat een groot gedeelte van de leerlingen van het lagere schooltje in armoede leven. Maar als we dan bij ons ontbijt in Nederland  de krant openslaan en geconfronteerd worden met de harde feiten dan  is dat toch weer even slikken.  Misschien is het artikel u ook opgevallen. Het gaat over onze doelgroep in Jasinga.
lees meer

Van Milenniumdoelen naar Werelddoelen

Voor degene die het ontgaan is: in 2015  liepen de Milenniumdoelen af. Er is in 15 jaren grote vooruitgang geboekt, maar niet voldoende. Dus de Milenniumdoelen zijn met ingang van 2016 vervangen door de Duurzame Wereld Ontwikkelings Doelen, de Sustainable Global Development Goals, kortgezegd  de Werelddoelen.
lees meer

Informatie Periodieke Giften

Voor donateurs en sponsors van SYJ die periodiek doneren is dit lezenswaardige informatie.
lees meer

Overige activiteiten

Nieuwsbrief

Lees onze laatste nieuwsbrief!

Stichting Yayasan Jasinga
Giselbert Backstraat 2
5081 JB Hilvarenbeek

Geef ze geen vis, maar geef ze een hengel!

Stichting Yayasan Jasinga stelt zich ten doel om het welzijn van kinderen in het dorp Jasinga in Indonesië te bevorden en hun kansen voor de toekomst te vergroten.

IBAN: NL97 RABO 0184 8480 08
Stg. Yayasan Jasinga
te Oisterwijk
K.v.K. 180.733.25.

Geef Samen

Logo Algemeen Nut Beogende Instelling

Logo's werelddoel 4 (Kwaliteitsonderwijs) en 6 (Schoon water en sanitaire voorzieningen